KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar › ucenici › vijee-uchenika

Vijeće učenika


Objavljeno 19.03.2021 |  Koja je uloga i koje su zadaće Vijeća učenika? Što kažu školski pravilnici o radu Vijeća učenika? Informiraj se! Uključi se! Pitaj! Budi aktivan/aktivna! Pokreni promjenu!
Što je Vijeće učenika?
Vijeće učenika je predstavničko tijelo učenika škole.

Svrha Vijeća učenika?
Svrha Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećem, Vijećem roditelja i općenito gradskim i županijskim institucijama i pravnim osobama.
Ukratko, rad na poboljšanju života u školi.


Tko čini Vijeće učenika?

Sastavljeno je od predstavnika (predsjednika) iz svakog razrednog odjela.

Zadatci Vijeća učenika:
• bira predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara na rok do kraja tekuće školske godine
• upućuje prijedloge, mišljenja i slične predstavke školskim tijelima i ravnatelju o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza učenika
raspravlja o problemima u odgojno-obrazovnom procesu, izostancima, disciplini učenika
• podiže školsko ozračje na kvalitetniji nivo
• zastupa razvoj učeničkih prava, interesa, obveza i uloga u školi
• aktivno sudjelovanje učenika u uređivanju školskog prostora, oglasnih ploča škole, školskih društvenih mreža i sl.
• uključenje što većeg broja učenika u razne aktivnosti koje se organiziraju na nivou škole, grada i sl.
• uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti
• vođenje brige o školskim prostorima, u suradnji s ostalim učenicima te izrađivanje projekata kako oplemeniti učionice, hodnike i ulaz u školu, školsko dvorište kako bi se osjećali udobnije u svom radnom prostoru i njegovom okružju
• ukazivanje na probleme s kojima se učenici suočavaju u školovanju te pokušavanje pronalaženje rješenja tih problema
• promicanje brige o društveno nezbrinutim slojevima
• aktivno sudjelovanje učenika u obilježavanju važnih datuma naše domovine i kulturne baštine, kao i važnih zbivanja u školi
• sudjelovanje u organizaciji izleta, maturalnih zabava i sličnih aktivnosti
• organizacija aktivnosti podrške učenika – učenicima (učenje, izostanci, humanitarna pomoć)
• predlaganje učenike za pohvale i nagrade
• obavještavanje o radu i zaključcima Vijeća učenika putem oglasne ploče, online putem ili putem Vijeća učenika za članove razrednih odjela
• praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada škole
• suradnja s drugim učeničkim vijećima i organizacijama mladih
• organiziranje raznih edukacija prema prijedlozima učenika
• sudjelovanje u radu povjerenstva za kvalitetu u svrhu samovrjednovanja
• sudjelovanje u radu Savjeta mladih i Vijeća mladih Grada i Županije
• sudjelovanje u radu Skupštine Fonda Boža Tvrtković

Kada se sastaje Vijeće učenika i tko saziva Vijeće učenika?

Vijeće učenika odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a vodi i priprema ih predsjednik kojega u slučaju eventualne spriječenosti mijenja zamjenik.

Vijeće učenika kada odlučuje mora biti prisutna najmanje polovica članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih učenika.

Sjednice Vijeća učenika sazivaju predsjednik Vijeća učenika, ravnateljica ili pedagoginja
Sjednici Vijeća učenika može biti nazočan ravnatelj, a po potrebi i druge stručne osobe, ovisno o dnevnom redu.
U vrijeme pandemije Vijeće učenika naše škole otvorilo je svoj MS Teams.
Kanal u kojemu su sve bitne informacije, a sastanci se mogu održavati online putem.

Što piše u Statutu Škole?

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/dokumenti/Statut_2020.pdf
Članak 173.
Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika Škole.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj.
Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika Škole.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno.
O izboru predsjednika Vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

Članak 174.

Vijeće učenika Škole:
- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnima za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,
- sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti i preventivnih programa, - predlaže i bira učenika u Povjerenstvo za kvalitetu,
- sudjeluje u izradi Pravilnika o kućnom redu,
- predlaže pohvale i nagrade učenicima,
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih i obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 154.

Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika bez prava odlučivanja.

Predsjednik/ca Vijeća učenika
Članak je pogledan 236 puta. Javi prijateljima
Učenici
Sadržaj rubrike
♦ Raspored od 20.9.2021.
♦ Raspored po smjenama šk. god. 2021./2022.
♦ Popis udžbenika za školsku godinu 2021./2022.
♦ Nastavak obrazovanja za zanimanje komercijalist šk. god. 2021./2022.
♦ Odluka o broju učenika za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
♦ Vijeće učenika
♦ Digitalne potvrde za učenike
♦ Popis lektire za šk. god. 2020./2021.
♦ Raspored održavanja dodatne nastave za državnu maturu
♦ Školska godina 2020./2021.
♦ Rezultati i prigovori na ocjene ispita državne mature
♦ Školska godina 2018. - 2019.
♦ Popis književnih djela za esej na državnoj maturi 2018./2019.
♦ Zaštita na radu za učenike
♦ Školska godina 2017. - 2018.
♦ Nastavna godina 2016. - 2017.
♦ Nastavna godina 2015. - 2016.
♦ Nastavna godina 2014. - 2015.
♦ Nastavna godina 2013. - 2014.
♦ Nastavna godina 2012. - 2013.
♦ Nastavna godina 2011. - 2012.
♦ Nastavna godina 2010. - 2011.
♦ Nastavna godina 2008. - 2009.
♦ Nastavna godina 2007. - 2008.
♦ Nastavna godina 2006. - 2007.
♦ e-Dnevnik za učenike i roditelje
♦ Nastavni plan za zanimanje komercijalist
♦ Nastavni plan za zanimanje prodavač
Arhiva članaka
2019.
01. |

Rujan
NOVI raspored od 20.9.2021. - ponedjeljak
Učenici/raspored po smjenama
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/ucenici/raspored-od-20.9.2021


Izdavanje potvrda:
8.00 - 9.30 i 13 do 14.45

Red vožnje autobusa
Red_vožnje_autobusa_do_škole_i_od_škole.pdf